LANZURI.COM: Pengertian Zakat Secara Singkat google.com, pub-8290688651244715, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Monday, December 3, 2018

Pengertian Zakat Secara Singkat


Pengertian Zakat

Pengertian zakat menurut Hafidhuddin (2002), ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu ‘keberkahan’ , annamaa‘ pertumbuhan dan perkembangan’ , ath-thaharatu ‘ kesucian’ , dan ashshalahu ‘ kebersihan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sesuai dengan firman Allah:
Tetapi bila mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan membayar zakat, barulah mereka saudara kalian seagama (Quran, 9 : 11) Menurut Qardawi (1999), sekalipun zakat dibahas di dalam pokok bahasan “Ibadat”, karena dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam.

Baca juga 


No comments:

Post a Comment